Project
Kinderogen

'Ieder kind hoort erbij'

Kinderogen is ontstaan vanuit de ambitie om de verbinding tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp nog beter te maken. We willen dat, met name kwetsbare, kinderen gewoon elke dag gebruik kunnen maken van hun eigen school en opvang: voor hun en voor ouders een veilige en vertrouwde omgeving.

KINDEROGEN

Over Kinderogen

PACT

onderwijs, opvang, ondersteuning

De gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten hebben met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO) de handen ineen geslagen en een PACT gesloten. Door ondersteuning (jeugdhulp) op de scholen en in de kinderopvang te brengen, willen zij samen eerder en beter steun kunnen bieden aan die kinderen en hun ouders, die wat extra’s nodig hebben.

KINDEROGEN

kijken door de ogen van kinderen

De naam Kinderogen drukt uit dat het kind (en zijn gezin) in het programma centraal staat: we kijken door de ogen van kinderen. Vanuit dit vertrekpunt organiseren we geïntegreerde zorg in het onderwijs en de opvang; dichtbij het kind, de ouders en hun leefwereld.

GEEN KIND BUITENSPEL

 

Doelen
– Iedereen hoort erbij;
– Expertise tijdig beschikbaar en op de goede plek;
– Ook extra hulp, dichtbij huis!

JUISTE EXPERTISE

Versterken van de basis

AMBITIES

Inzetten op normaliseren en maatwerk

Het is normaal dat niet altijd alles vanzelf gaat: opvoeden is geen kinderspel. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en ieder kind kent eigen leersprongen. Het is dus nodig om maatwerk te leveren: ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten helpen elkaar door lastige fases heen.

JUISTE EXPERTISE

versterken van de basis

De juiste expertise is tijdig beschikbaar op de juiste plek. Leerkrachten, pedagogen en jeugdhulpverleners werken samen als in een team, brengen hun kennis in, versterken elkaar en bouwen zo samen aan een sterk pedagogisch klimaat. Daardoor kunnen meer kinderen gewoon op de opvang of op school blijven.

SAMENWERKING

Opbouwen van een doorgaande ontwikkellijn

Professionals vanuit opvang, onderwijs en jeugdhulp werken ook samen om breuklijnen (van opvang naar school, verschillende hulpverleners) voor kinderen en ouders te voorkomen. Zij realiseren een ononderbroken ontwikkel-, maar ook zorglijn. Voor alle, en vooral, voor kwetsbare kinderen.

KANSEN BIEDEN

Kernboodschap

Alle kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat alle partijen – onderwijs, opvang, jeugdhulp en ouders – samen optrekken rond het kind.

Om deze ambitie te realiseren, is een gezamenlijk programma opgesteld, waar iedere professional vanuit zijn kennis en expertise aan bijdraagt. Alleen samen kunnen we steeds inclusiever gaan werken. Geen kind buitenspel!

PROGRAMMALIJNEN

Kinderogen start met 5 programmalijnen:


1

SAMENWERKING ONDERWIJS EN JEUGDHULP (4-12)

Effectief verbinden van onderwijs en jeugdhulp op wijkniveau.


2

DOORGAANDE ONDERSTEUNINGSLIJN (0-6)

Ontwikkelen van een doorgaande ondersteuningslijn 0-6 jaar (samen met voorscholen).


3

JEUGDHULP OP HET S(B)O / VSO

Onderwijshulp en (geïndiceerde) jeugdhulp werken samen op school.


4

POORTWACHTER DYSLEXIE

Verbeteren toeleiding naar dyslexiezorg, inclusief het versterken van leesvaardigheid op school.


5

PERSPECTIEF OUDERS EN KIND LEIDEND INRICHTING KLANTROUTE

Herijken bestaande ‘klantroute’ (onderwijs-zorg) op basis van perspectief ouders en kinderen.


‘Het ligt eigenlijk nooit aan het kind. Wij moeten door blijven zoeken hoe we het anders kunnen doen…’

LEREN MET KINDEROGEN

Leren door werkplaatsen

Op verschillende plekken worden ‘werkplaatsen’ georganiseerd: lokale en kleinschalige experimenten die samen met de professionals opgebouwd worden. Doel is om te zoeken naar succesfactoren in de samenwerking waar ook andere praktijken gebruik van kunnen maken.

Leren door inspiratie- en kennissessies

Kinderogen organiseert regelmatig voor alle professionals inspiratie- en kennissessies. Niet alleen ‘feitelijke’ kennis moet worden overgedragen, ook ‘hoe’ je daar aan kunt werken. Cruciaal is dat professionals ZELF hun praktijk kunnen vormgeven. Voor de sessies werken we samen met (landelijke en lokale) deskundigen.

Leren door actieve betrokkenheid van ouders

Het perspectief van ouders en kinderen zal in elke programmalijn een thema zijn: hoe kunnen we de transformatie zo vormgeven dat het antwoord geeft op vragen en behoeften van ouders en kinderen. Inmiddels is er landelijk al veel kennis over wat ouders en kinderen nodig hebben.

Leren van monitoring

De merkbare en meetbare resultaten van het programma Kinderogen worden gemonitord. Dat vraagt om een actieve rol van de onderzoekers vanuit gemeente, samenwerkingsverbanden en betrokken organisaties. We willen een regionale groep deskundigen vormen die ook na afronding van het programma Kinderogen actief blijft.

PROGRAMMASTRUCTUUR

– REA VPG –

De REA is een Regionaal Adviesorgaan dat betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden adviseert over het beleid van o.a. Kinderogen. Aan de REA nemen alle wethouders uit VPG en de directeur-bestuurders van de samenwerkingsverbanden PO en VO deel.

Stuurgroep Kinderogen

In de stuurgroep, samengesteld door de REA, hebben (een delegatie van) bestuurders van scholen, kinderopvang en gemeenten zitting.

Projectteam

Het projectteam wordt gevormd door ambtelijke vertegenwoordigers van de vijf betrokken gemeenten, de samenwerkingsverbanden PO en VO en de twee programmaleiders.

Projectteam Kinderogen

Gemeente Brielle, Marissa Kartiko, m.kartiko@brielle.nl

Gemeente Hellevoetsluis, Isis Veer, i.veer@hellevoetsluis.nl

Gemeente Nissewaard, Eva van der Weij, eje.vanderweij@nissewaard.nl

Gemeente Westvoorne, Eline Rood, e.rood@westvoorne.nl

Gemeente Goeree-Overflakkee, Johan van Nimwegen, j.vannimwegen@goeree-overflakkee.nl

Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPG, Margriet Rietveld, margrietrietveld@swvkindkracht.nl

Projectleiding

Elsbeth Vogel: 06 520 911 96

Downloads

Download voor meer informatie over het programma Kinderogen hieronder onze flyer en het projectplan in PDF-format.