Programmalijn 1

PROGRAMMALIJN 1, een update

Projectleider programmalijn 1, Ottelien Holla, geeft een toelichting op het programma en een update van de tot nu toe bereikte resultaten.

Waar gaat deze programmalijn over? Wat is het doel?
De samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten en het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR hebben de ambitie om integrale ondersteuning te bieden aan de meest kwetsbare kinderen in het basisonderwijs. Dit vraagt om een effectieve samenwerking tussen (basis)onderwijs en de jeugdhulp. Waarbij er helderheid is in rollen, werkproces en werkwijze. In programmalijn 1 gaan we op zoek naar hoe we de samenwerking zo effectief mogelijk kunnen organiseren zodat de verschillende professionals kunnen werken als één interprofessioneel team met een duidelijke schakelfunctionaris zorg.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?
We willen dat kinderen zo succesvol mogelijk hun schoolloopbaan doorlopen, waarin leerkrachten zich primair kunnen blijven richten op het onderwijs en de kwaliteit van leren (rekening houdend met de zorgplicht van scholen). Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Naast een goed opvoedkundig klimaat, ondersteunt een goed leerklimaat de ontwikkeling van een kind. De zorgstructuur en de basiskwaliteit van het onderwijs zijn de verantwoordelijkheid van scholen. Dit betekent dat we een effectieve samenwerking en ondersteuning bieden aan kinderen, waar onderwijs- en gezinsproblematiek elkaar beïnvloeden. Waarbij wij telkens in gesprek zijn over de rafelrandjes zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen.

Wie is er betrokken bij deze programmalijn?
De scholen van ROK8, SMW, CJG, SWV.

Wat gaan we doen?
In ROK8 is in het voorjaar van 2021 een werkplaats afgerond. Het doel van deze werkplaats was om een gezamenlijk werkproces te ontwikkelen, werk- en samenwerkingsafspraken te maken in samenhang met de belangrijkste partners in het veld. Met elkaar experimenteren en leren tussen de professionals stond centraal. De volgende stap is om de geleerde lessen en samenwerkingsafspraken verder te ontwikkelen en te implementeren.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment bereiden we een evaluatie voor onder de scholen van de werkplaats in ROK8. We kijken waar er nog kansen liggen voor de integrale ondersteuningsstructuur en waar nog mogelijke uitdagingen zijn. Op deze manier werken we toe naar eenduidige integrale ondersteuningsstructuur die op alle ROKS toepasbaar is.

Wat gaan ouders en kinderen merken?
De kinderen en gezinnen zien vaste gezichten op school voor preventie en lichte ondersteuning. Zij kennen de kinderen en gezinnen. Ze zijn in contact en blijven als eerste professional betrokken. Aan professionals wordt gevraagd om echte interesse te hebben. We kijken ook waar we informele netwerken kunnen inzetten om kinderen en ouders te ondersteunen. We kennen hierbij de partners en de mogelijkheden in de eigen wijk.

Wat gaan professionals merken?
Professionals werken samen in interprofessionele teams. Interprofessioneel samenwerken gaat een stap verder dan multidisciplinair overleg. Bij interprofessioneel samenwerken, werk je als team, vanuit de grondgedachte dat je als collega’s in een team rondom het kind werkt. Samen staan we om ouders en kinderen heen. We zijn nieuwsgierig naar elkaars expertise. We hebben geen aannames, zijn ons bewust van onze eigen blinde vlek en staan open voor een ander perspectief. We leren en ontwikkelen samen. Samen betekent dat we elkaar kennen, als (vak)mens, te weten waar je (professioneel) voor staat, wat je rol in het veld is en hoe we met elkaar willen samenwerken. We signaleren, vragen elkaar advies en koppelen naar elkaar terug (en voor). Interprofessionele teams gaan uit van de toegevoegde waarde van elke expertise en de gelijkwaardigheid tussen de verschillende disciplines. Zij werken als partners samen met ouders. Gaan uit van een holistische benadering en kijken daarbij naar alle leefgebieden.