Programmalijn 2

PROGRAMMALIJN 2, een update

Projectleider programmalijn 2, Petra Beukelman, geeft een toelichting op het programma en een update van de tot nu toe bereikte resultaten.

Waar gaat deze programmalijn over? Wat is het doel?
Programmalijn 2 is er op gericht een doorgaande lijn en optimale ontwikkelkansen te realiseren voor kwetsbare kinderen. Het gaat hierbij om kinderen waarbij de ontwikkeling stagneert of die in hun brede ontwikkeling worden bedreigd. De doorgaande lijn betekent dat er uniformiteit is in het pedagogisch en didactisch handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Daarnaast is er sprake van een doorlopende zorgstructuur. Het programma biedt alle kinderen gelijke kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wie is er betrokken bij deze programmalijn?
Bij de ontwikkeling van deze programmalijn zijn onderwijsgroep EduMare, kinderopvang de Kinderkoepel, gemeente Hellevoetsluis, Jeugdgezondheidszorg, samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR en het sociaal gebiedsteam betrokken.

Wat gaan we doen?
De werkgroep heeft ervoor gekozen aan te sluiten bij de initiatieven en werkwijzen die er al waren in Hellevoetsluis en deze verder uit te werken, te presenteren en passend te implementeren binnen heel Hellevoetsluis.

  • In Hellevoetsluis zijn nagenoeg alle (kwetsbare) kinderen van 0-4 jaar in beeld. Waar dat niet het geval is wordt actief contact gezocht met de ouders. Ouders van kwetsbare kinderen kunnen gebruik maken van het programma Instapje. Dit is een programma dat ouders begeleidt in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Bij de Kinderkoepel wordt voor de voorschoolse voorzieningen een intern begeleider ingezet. Deze medewerker draagt in grote mate bij aan het realiseren van een kwalitatief en onderbouwd aanbod en dus (in)direct aan de ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor krijgen kinderen al in een heel vroeg stadium de juiste ondersteuning. Dit vergroot de kansen dat kinderen kunnen starten op een reguliere basisschool en is betrokkenheid van de het samenwerkingsverband minder nodig. De werkgroep pleit ervoor.
  • De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om een warme overdracht van kinderopvang en peuterspeelzaal voor álle kinderen te realiseren. Dit gebeurt op dit moment al in Struyten/Kooistee en deze ervaringen zijn zeer positief. Aanvullend wordt onderzocht of ook de jeugdverpleegkundige aan kan sluiten bij deze gesprekken. Hierdoor komen de kinderen met een VVE indicatie, maar niet deelnemen aan voorschool, ook goed in beeld (< 5%). Evenals de andere kinderen die niet deelnemen aan een voorschoolse voorziening, maar door familie of een gastouder. Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige zicht op gezin en omgeving en kan er direct geschakeld worden met medisch specialisten en GGZ
  • Bij IKC de Waterwereld (samenwerking tussen Kinderkoepel en basisschool de Wateringe) werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen in een professionele leergemeenschap. Zij hebben regelmatig overleg over pedagogisch en didactisch handelen en stemmen af over het aanbod in de groepen. Daarnaast is er door het gebruik van het PeuterPlusPlan sprake van een doorlopende zorgstructuur. Deze werkwijze zal gepresenteerd worden bij de andere scholen en kinderopvangorganisaties en er zal gezocht worden naar een passende implementatie.
    In Rok 4 (de scholen van EduMare binnen Nissewaard) worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en waar mogelijk op een passende en haalbare manier geïmplementeerd.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment worden de resultaten van de bestaande initiatieven in kaart gebracht. Daarnaast worden de financiële en organisatorische mogelijkheden voor een uitbreiding binnen Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle, zoals hierboven beschreven, onderzocht. Als blijkt dat deze mogelijkheden er zijn zullen de successen gepresenteerd worden in de andere regio’s.

Wat gaan ouders en kinderen merken? En professionals?
Ouders van alle kinderen zullen waar nodig optimaal passende ondersteuning ontvangen bij de begeleiding van hun kinderen.
Professionals beschikken over de juiste en relevante informatie zodat zij de kinderen optimaal en passend kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn de begeleidingslijnen en de zorgstructuur als gevolg van regelmatig overleg zodanig op elkaar afgestemd dat alle kinderen alle kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Wie is er betrokken bij deze programmalijn?
Bij de ontwikkeling van deze programmalijn zijn onderwijsgroep EduMare, kinderopvang de Kinderkoepel, gemeente Hellevoetsluis, Jeugdgezondheidszorg, samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR en het sociaal gebiedsteam betrokken.

Wat gaan we doen?
De werkgroep heeft ervoor gekozen aan te sluiten bij de initiatieven en werkwijzen die er al waren in Hellevoetsluis en deze verder uit te werken, te presenteren en passend te implementeren binnen heel Hellevoetsluis.
In Hellevoetsluis zijn nagenoeg alle (kwetsbare) kinderen van 0-4 jaar in beeld. Waar dat niet het geval is wordt actief contact gezocht met de ouders. Ouders van kwetsbare kinderen kunnen gebruik maken van het programma Instapje. Dit is een programma dat ouders begeleidt in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Bij de Kinderkoepel wordt voor de voorschoolse voorzieningen een intern begeleider ingezet. Deze medewerker draagt in grote mate bij aan het realiseren van een kwalitatief en onderbouwd aanbod en dus (in)direct aan de ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor krijgen kinderen al in een heel vroeg stadium de juiste ondersteuning. Dit vergroot de kansen dat kinderen kunnen starten op een reguliere basisschool en is betrokkenheid van de het samenwerkingsverband minder nodig. De werkgroep pleit ervoor.
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om een warme overdracht van kinderopvang en peuterspeelzaal voor álle kinderen te realiseren. Dit gebeurt op dit moment al in Struyten/Kooistee en deze ervaringen zijn zeer positief. Aanvullend wordt onderzocht of ook de jeugdverpleegkundige aan kan sluiten bij deze gesprekken. Hierdoor komen de kinderen met een VVE indicatie, maar niet deelnemen aan voorschool, ook goed in beeld (< 5%). Evenals de andere kinderen die niet deelnemen aan een voorschoolse voorziening, maar door familie of een gastouder. Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige zicht op gezin en omgeving en kan er direct geschakeld worden met medisch specialisten en GGZ
Bij IKC de Waterwereld (samenwerking tussen Kinderkoepel en basisschool de Wateringe) werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen in een professionele leergemeenschap. Zij hebben regelmatig overleg over pedagogisch en didactisch handelen en stemmen af over het aanbod in de groepen. Daarnaast is er door het gebruik van het PeuterPlusPlan sprake van een doorlopende zorgstructuur. Deze werkwijze zal gepresenteerd worden bij de andere scholen en kinderopvangorganisaties en er zal gezocht worden naar een passende implementatie.
In Rok 4 (de scholen van EduMare binnen Nissewaard) worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en waar mogelijk op een passende en haalbare manier geïmplementeerd.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment worden de resultaten van de bestaande initiatieven in kaart gebracht. Daarnaast worden de financiële en organisatorische mogelijkheden voor een uitbreiding binnen Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle, zoals hierboven beschreven, onderzocht. Als blijkt dat deze mogelijkheden er zijn zullen de successen gepresenteerd worden in de andere regio’s.

Wat gaan ouders en kinderen merken? En professionals?
Ouders van alle kinderen zullen waar nodig optimaal passende ondersteuning ontvangen bij de begeleiding van hun kinderen.
Professionals beschikken over de juiste en relevante informatie zodat zij de kinderen optimaal en passend kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn de begeleidingslijnen en de zorgstructuur als gevolg van regelmatig overleg zodanig op elkaar afgestemd dat alle kinderen alle kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Waar gaat deze programmalijn over? Wat is het doel?
De samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten en het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR hebben de ambitie om integrale ondersteuning te bieden aan de meest kwetsbare kinderen in het basisonderwijs. Dit vraagt om een effectieve samenwerking tussen (basis)onderwijs en de jeugdhulp. Waarbij er helderheid is in rollen, werkproces en werkwijze. In programmalijn 1 gaan we op zoek naar hoe we de samenwerking zo effectief mogelijk kunnen organiseren zodat de verschillende professionals kunnen werken als één interprofessioneel team met een duidelijke schakelfunctionaris zorg.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?
We willen dat kinderen zo succesvol mogelijk hun schoolloopbaan doorlopen, waarin leerkrachten zich primair kunnen blijven richten op het onderwijs en de kwaliteit van leren (rekening houdend met de zorgplicht van scholen). Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Naast een goed opvoedkundig klimaat, ondersteunt een goed leerklimaat de ontwikkeling van een kind. De zorgstructuur en de basiskwaliteit van het onderwijs zijn de verantwoordelijkheid van scholen. Dit betekent dat we een effectieve samenwerking en ondersteuning bieden aan kinderen, waar onderwijs- en gezinsproblematiek elkaar beïnvloeden. Waarbij wij telkens in gesprek zijn over de rafelrandjes zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen.

Wie is er betrokken bij deze programmalijn?
De scholen van ROK8, SMW, CJG, SWV.

Wat gaan we doen?
In ROK8 is in het voorjaar van 2021 een werkplaats afgerond. Het doel van deze werkplaats was om een gezamenlijk werkproces te ontwikkelen, werk- en samenwerkingsafspraken te maken in samenhang met de belangrijkste partners in het veld. Met elkaar experimenteren en leren tussen de professionals stond centraal. De volgende stap is om de geleerde lessen en samenwerkingsafspraken verder te ontwikkelen en te implementeren.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment bereiden we een evaluatie voor onder de scholen van de werkplaats in ROK8. We kijken waar er nog kansen liggen voor de integrale ondersteuningsstructuur en waar nog mogelijke uitdagingen zijn. Op deze manier werken we toe naar eenduidige integrale ondersteuningsstructuur die op alle ROKS toepasbaar is.

Wat gaan ouders en kinderen merken?
De kinderen en gezinnen zien vaste gezichten op school voor preventie en lichte ondersteuning. Zij kennen de kinderen en gezinnen. Ze zijn in contact en blijven als eerste professional betrokken. Aan professionals wordt gevraagd om echte interesse te hebben. We kijken ook waar we informele netwerken kunnen inzetten om kinderen en ouders te ondersteunen. We kennen hierbij de partners en de mogelijkheden in de eigen wijk.

Wat gaan professionals merken?
Professionals werken samen in interprofessionele teams. Interprofessioneel samenwerken gaat een stap verder dan multidisciplinair overleg. Bij interprofessioneel samenwerken, werk je als team, vanuit de grondgedachte dat je als collega’s in een team rondom het kind werkt. Samen staan we om ouders en kinderen heen. We zijn nieuwsgierig naar elkaars expertise. We hebben geen aannames, zijn ons bewust van onze eigen blinde vlek en staan open voor een ander perspectief. We leren en ontwikkelen samen. Samen betekent dat we elkaar kennen, als (vak)mens, te weten waar je (professioneel) voor staat, wat je rol in het veld is en hoe we met elkaar willen samenwerken. We signaleren, vragen elkaar advies en koppelen naar elkaar terug (en voor). Interprofessionele teams gaan uit van de toegevoegde waarde van elke expertise en de gelijkwaardigheid tussen de verschillende disciplines. Zij werken als partners samen met ouders. Gaan uit van een holistische benadering en kijken daarbij naar alle leefgebieden.