Programmalijn 5

PROGRAMMALIJN 5, een update

Projectleider programmalijn 5, Johan van Nimwegen, geeft een toelichting op het programma en een update van de tot nu toe bereikte resultaten.

Deze programmalijn wordt opgepakt door de gemeente Goeree-Overflakkee. De kern van deze lijn is: herijking van de klantroute in de verbinding van het onderwijs–jeugd domein. Gedurende de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de structuur van vroegsignalering, preventie en toegang, vanuit het perspectief van professionals en minder vanuit het perspectief van kinderen en ouders. Het beeld wat dan ontstaat is dat een veelvoud van professionals in allerlei fasen van ondersteuning zich met ouders en kinderen bezighouden. Daardoor zien ouders vaak ‘de bomen door het bos niet meer’. Dit opnieuw herijken biedt de kans om te zoeken naar antwoorden op de vraag: is er een meer efficiënte manier van het benaderen van ouders en kinderen met de ondersteuningsvraag? Met name ook omdat er sprake is van een toename van ondersteuningsvragen en het altijd inzetten van professionals op deze ondersteuningsvragen onbetaalbaar dreigt te worden.

De Gemeente en het SWV Goeree-Overflakkee willen, aanvullend op hun eigen acties, nieuwe innovatieve manieren uitwerken (afhankelijk van leeftijd/doelgroep/of ondersteuningsvraag), zoals:

  • versterken ‘voorveld’
  • inzet eigen regie/kracht
  • mobiliseren van ondersteuning in het eigen netwerk
  • inzet van steungezinnen
  • inzetten van JIM (je eigen mentor)

Bij deze aanpak worden ouders en kinderen, via cliënten- of adviesraden betrokken, partners uit voorliggend veld (SMW, CJG, MEE, JIP, Voorschoolse instellingen) en het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee (beleidsteam en uitvoeringsteam JenG).

Op dit moment (dec 2021) wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak. De verwachting is dat de onderwijs- en ondersteuningsketen binnen het Onderwijs en Jeugddomein beter gaat functioneren waardoor ouders en kinderen sneller antwoorden krijgen op hun vragen en de professionals meer in hun kracht komen.