Activiteiten

PROGRAMMALIJN 1

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp (4-12)

Effectief samenwerken tussen het basisonderwijs en ondersteuning om zo de steun en hulp rond de meest kwetsbare kinderen nog beter vorm te geven. Een heldere verbinding tussen de interne en externe zorgstructuur en een gedeelde werkwijze. Professionals werken als in één team samen. 

WAAR?
Pilot in ROK8 / Nissewaard

WAT?
Aan de hand van casuïstiek een werkwijze ontwikkelen

MET WIE?
Basisonderwijs, JOT, CJG, (V)SMW

WANNEER?
Mei 2021 eerste resultaten; schooljaar 2021-2022 verdere inbedding

CONTACT?
Elsbeth Vogel

PROGRAMMALIJN 2

Doorgaande ondersteuningslijn (0-6)

Voor kwetsbare kinderen (0-6) kunnen breuklijnen tussen voorschool/ kinderopvang en school beschadigend zijn. Met name voor deze kinderen is een ononderbroken ondersteuningslijn van groot belang.  Vanuit de principes van continuïteit, uitgaan van vertrouwensrelaties met ouders en kinderen en een ‘warme overdracht’ willen we de doorgaande ondersteuningslijn beter organiseren. 

WAAR?
Pilot in Hellevoetsluis

WAT?
Aan de hand van leidende principes een werkwijze ontwikkelen.

MET WIE?
Kinderopvang, Basisonderwijs, Gebiedsteam, CJG, (V)SMW

WANNEER?
September 2021 eerste resultaten; schooljaar 2021-2022 verdere inbedding

CONTACT:
Elsbeth Vogel

PROGRAMMALIJN 3

Jeugdhulp op het S(B)O – VSO

Het verbinden en zo mogelijk integreren van verschillende soorten hulp (onderwijs- en jeugdhulp). Zodat voor ouders en kinderen zoveel als mogelijk één pakket aan ondersteuning ontstaat. Specialistische onderwijs- en jeugdhulp werken samen als in één team. 

WAAR?
Pilots in Nissewaard en Hellevoetsluis

WAT?
Aan de hand van pilots uitwerken van cruciale randvoorwaarden. In 2021-2022 uitwerken van andere inkoopcontracten met zorgaanbieders.

MET WIE?
Gemeenten VPG en SBO en (V)SO scholen op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

WANNEER?
2021: kleinschalige experimenten op scholen
2021-2022: voorbereiden bijstellen van inkoop (ambulant en daghulp)

CONTACT:
Elsbeth Vogel

PROGRAMMALIJN 4

Poortwachter Dyslexie

Herinrichten toeleidingspraktijk Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Overdracht van de poortwachterstaken van gemeentelijke gebiedsteams/ JOT’s naar het Samenwerkingsverband passend onderwijs Kindkracht. Verbeteren van de keten dyslexie. Versterken van het leesonderwijs.

WAAR?
Voorne-Putten

WAT?
Deskundigen binnen SWV Kindkracht beoordelen inhoudelijke aanvraag; beschikking wordt belegd bij centrale gemeente.

MET WIE?
Gemeenten op Voorne-Putten en SWV Kindkracht

WANNEER?
2020: ontwerpsessies met betrokken bestuurders en professionals
2021: implementatieplan gereed en start implementatie
2022: start nieuwe werkwijze

CONTACT:
Elsbeth Vogel

PROGRAMMALIJN 5

Perspectief van ouders en kinderen leidend voor inrichting klantroute

Op Goeree-Overflakkee willen Gemeente en Samenwerkingsverband passend onderwijs hun ‘klantroute’ herijken. Gedurende de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de structuur, vooral ontwikkeld vanuit het perspectief van professionals en niet of nauwelijks vanuit het perspectief van kinderen en ouders. Een nieuw jeugdbeleidsplan biedt de kans om te zoeken naar antwoorden op de vraag: is er een meer efficiënte manier van het benaderen van ouders en kinderen met een ondersteuningsvraag?

WAAR?
Goeree-Overflakkee

WAT?
Uitwerken en invoeren gewenste ‘route’ van ouders en kinderen door het ‘jeugd-systeem; gericht op de leefwereld van ouders en kinderen en niet op de systeemwereld van organisaties.

MET WIE?
Gemeente Goeree-Overflakkee met het Samenwerkingsverband PO en VO

WANNEER?
2021

CONTACT:
Elsbeth Vogel

PROGRAMMALIJN 6

Ruimte voor nieuwe experimenten en innovatieve initiatieven.

CONTACT:
Elsbeth Vogel